Školní poradenské pracoviště při DDŠ Jihlava

1.Školní poradenské pracoviště vzniká při základní škole našeho domova dnem 1.9.2016.

2.Tým poradenských pracovníků zpracovává a každoročně aktualizuje program poradenských služeb na škole.

3. Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto       cíle:

-       Propojit komunikaci se všemi subjekty školy

-       Sledovat účinnost preventivních programů

-       Příprava podmínek pro děti se SVP

-       Vytvoření příznivého sociálního klimatu na škole

-       Posílit péči o děti s neprospěchem

-       Zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech

-       Poskytovat metodickou podporu pedagogům

-       Komunikace s rodiči

-       Spolupráce s SPC a PPP

-       Tvorba minimálního preventivního programu

-       Kariérové poradenství

4. Pracovníci školního poradenského pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Zuzana Novotná - 606672765

-       Poskytuje kariérové poradenství žákům končícím povinnou školní docházku

-       Zajišťuje realizaci plánů pedagogické podpory (1. stupeň podpůrných opatření)

Psycholog

...

-       Zajišťuje komunikaci mezi školou a PPP či SPC

-       Zajišťuje evidenci a naplňování doporučení školských poradenských zařízení

-       Zajišťuje metodické vedení při zpracovávání a naplňování IVP

-       Zajišťuje a eviduje informované souhlasy

-       Eviduje kompenzační pomůcky

Speciální pedagog – metodik prevence

Mgr. Michaela Fischerová - 775401948

-       Vypracovává minimální preventivní program a každoročně ho aktualizuje

-       Vede předměty speciálně pedagogické péče

-       Zajišťuje péči o nadané žáky

-       Zajišťuje pedagogickou intervenci v rámci školy a školského zařízení

-       Účastní se úpravy organizace vzdělávání