Kariéra


Výběrové řízení na místo Učitele

Popis pracovní pozice

 • plný úvazek učitele v ZŠ
 • pracovní poměr na dobu určitou po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené
 • tříměsíční zkušební doba
 • nástup možný ihned

Pracovní náplň

Učitel

Učitel vykonává výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na získávání vědomostí a dovedností a rozvíjení talentu žáků ve všeobecně vzdělávacích předmětech podle učebních dokumentů a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogických, speciálně pedagogických a psychologických věd. V rámci schválených učebních dokumentů může tvořit vlastní učební dokumenty. Při výchovně vzdělávací činnosti uplatňuje individuální přístup k žákům a speciálně pedagogické  a alternativní metody výuky.

Pracovní doba je rovnoměrně rozvržena a činí 40 hod. týdně. Je rozdělena na přímou a nepřímou vyučovací činnost. Rozvržení přímé vyučovací povinnosti (22 hodin týdně) je dáno rozvrhem hodin. Přiměřený odpočinek učitel čerpá individuálně v průběhu přestávek a volných hodin. Do evidence docházky zaznamenává skutečný příchod a odchod ze zaměstnání.

Nepřímou vyučovací činnost si organizuje pracovník samostatně (na pracovišti i mimo něj), není-li požadováno zástupcem ředitele či ředitelem jinak. V rámci nepřímé vyučovací činnosti si učitel připraví pomůcky, udělá písemné přípravy včetně zahrnutí individuálního přístupu k dětem, zajišťuje bezchybné vedení povinné pedagogické dokumentace, účastní se všech rad a porad vyhlášených ředitelem zařízení či jeho zástupcem. Součástí nepřímé vyučovací povinnosti je i vykonávání dozorů dle příslušného rozvrhu. V době dozoru je učitel trvale přítomen mezi dětmi.

Do školy přichází nejméně 15 minut před začátkem vyučovací povinnosti, připraví si pomůcky, prokonzultuje aktuální informace s asistenty pedagoga a upřesní si organizaci dne a některé specifické požadavky s vedoucím odloučeného pracoviště.

Při vlastním vyučování se drží osnov platného vyučovacího programu a Programu rozvoje osobnosti dítěte.

Zpracovává PRODy pro jednotlivé děti po zevrubné pedagogické diagnostice a na základě anamnestických a diagnostických dat dítěte. Tyto programy vyhotoví do jednoho měsíce po nástupu dítěte do zařízení a dvakrát do roka provede jejich písemné hodnocení.

Čtvrtletně provede písemné práce z jednotlivých předmětů (na začátku roku či po příchodu dítěte vstupní písemnou práci), které po celý rok archivuje – u dětí s některými specifickými poruchami učení nejsou písemné práce podmínkou – musí to však být uvedeno v PRODu.

Podílí se na zpracování a ověřování školního vzdělávacího programu a na evaluačních procesech se školním vzdělávacím programem spojených.

Navrhuje prostřednictvím zástupce pro školu požadavky na obnovu učebních pomůcek a dalšího vybavení školy.

Trvale pečuje o zvyšování estetické úrovně prostředí školy.

Chodí včas do jednotlivých hodin, způsob výuky upravuje dle dispozic jednotlivých dětí.

Zadává přiměřené množství domácích úkolů – po konzultaci se svými kolegy.

Spolupracuje se všemi ostatními pracovníky zařízení, zejména pak s kmenovými vychovateli a odbornými pracovníky.

Učitel může být zástupcem ředitele pověřen vedením třídnictví a správcovstvím.

Denně a za přítomnosti dětí provádí hodnocení dle vnitřního řádu.

Účastní se mimoškolních aktivit pořádaných zařízením dle pokynu zástupce ředitele nebo ředitele zařízení.

V případě potřeby organizuje individuální doučování dětí.

 

Další povinnosti učitele:

- organizuje exkurze, sportovní a vzdělávací aktivity

- trvale si doplňuje teoretických vědomosti

- opravuje grafické práce dětí

- v případě potřeby použití služebního vozidla či v případě výletu s dětmi mimo Jihlavu  (autobusem, vlakem, pěšky) si v předstihu zajistí cestovní příkaz u ředitele nebo jeho zástupců

- je povinen vystupovat před dětmi tak, aby to bylo v souladu s obecnými pravidly slušnosti

- všechny mimořádné události bezprostředně hlásí řediteli zařízení prostřednictvím mobilního telefonu (není-li přítomen)

- dle pokynů zástupce ředitele či ředitele zařízení je povinen zastupovat nemocné kolegy

 

Požadavky

 • vzdělání VŠ v oboru učitelství + speciální nebo sociální pedagogika (magisterské)
 • čistý trestní rejstřík
 • zdravotní průkaz
 • absolvování psychologického vyšetření před nástupem do zaměstnání na náklady uchazeče (cca 2,5 - 5 tis. Kč) – zákonná podmínka
 • schopnost týmové práce
 • pozitivní vztah k dětem
 • schopnost práce v prostředí s vysokou neuropsychickou zátěží (velmi konfliktní prostředí)
 • časová flexibilita
 • schopnost práce s PC
 • řidičský průkaz skupiny B (výhoda – není podmínkou)

 

Nabízíme

 • dobrý pracovní kolektiv
 • osobní ohodnocení po skončení zkušební doby
 • plat cca 33.000,- Kč – 38.000,- Kč - hrubého – dle výše osobního ohodnocení po skončení tříměsíční zkušební doby, odměn a dalších příplatků
 • zajímavou práci s možností dalšího vzdělávání
 • podporu odborných pracovníků (psycholog, supervizor, etoped)
 • zaměstnanecké benefity
 • 8 týdnů dovolené
 • 12 dní samostudia - nenárokové

 

Výběrové řízení – procesní podmínky

 • podmínkou přihlášení se do VŘ je seznámení se s problematikou našeho domova minimálně prostřednictvím našich webových stránek
 • seznámení se s problematikou zákona 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • zaslání životopisu a přihlášky na adresu info@ddssjihlava.cz, dotazy na mob.: 604106420 Mgr. Radek Vovsík
 • ústní informace přímo v domově na adrese Dělnická 1, Jihlava
 • přihlášky a životopisy zaslat do 25. 6. 2018 do 14.00 hodin
 • první kolo VŘ proběhne administrativně bez účasti uchazeče na základě přijatých žádostí
 • druhé kolo VŘ proběhne formou pohovoru před výběrovou komisí 28. června od 8.00 do 15.00 – vyrozuměni budou pouze uchazeči, kteří prošli 1. kolem VŘ
 • vyhrazujeme si právo zrušit VŘ v kterékoliv jeho fázi bez nároku na náhradu škody vzniklé uchazečům přihlášením se do VŘ